A A A

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla Członków TiFL i artystów współpracujących z TiFL, dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

i nformujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo im. F. Liszta z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowane przez Prezesa Juliusza Adamowskiego;

 

2. Kontakt w sprawie ochrony danych możliwy jest pod adresem email: tifl@poczta.fm lub adresem do korespondencji: plac Tadeusza Kościuszki 10, 50-028 Wrocław;

 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Towarzystwa im. F. Liszta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e wskazanego rozporządzenia;

 

4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa;

 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 

6. Państwa dane będą przechowywane w sposób i przez okres wynikający z przepisów prawa, dotyczących archiwizowania;

 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy wskazanego rozporządzenia;

 

8. Mają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie (cofnięcie zgody nie będzie jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przez jej wycofaniem);

 

9. W oparciu o dane osobowe podane przez Pana/Panią Administrator danych osobowych nie będzie podejmował żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, które oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Klauzula niniejsza obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Dr Izabela Hayduk-Hawrylak - Wiceprezes Towarzystwa im. F. Liszta

Juliusz Adamowski - Prezes Towarzystwa im. F. Liszta